Privacyverklaring voor het
Referral Programma

A. Algemeen

De volgende privacyverklaring informeert u over de aard, omvang en doeleinden van de verzameling, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens door OneFit Unlimited B.V., Apollolaan 151, 1077 AR, Amsterdam of haar respectievelijke dochterondernemingen, licentiehouders of gelieerde ondernemingen ("OneFit") in het kader van het Referral Programma.

1) Definities

Naar het voorbeeld van art. 4 GDPR is deze mededeling inzake gegevensbescherming gebaseerd op de volgende definities:

 • "Persoonsgegevens" (art. 4 lid 1 GDPR) zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een persoon is identificeerbaar indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, een online identificator, locatiegegevens of aan de hand van informatie over zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteitskenmerken. De identificeerbaarheid kan ook worden gegeven door middel van een koppeling van dergelijke informatie of andere aanvullende kennis. De oorsprong, de vorm of de belichaming van de informatie is niet relevant (foto's, video- of geluidsopnamen kunnen ook persoonsgegevens bevatten).
 • "Verwerking" (art. 4 lid 2 GDPR): elke handeling waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, al dan niet met behulp van geautomatiseerde (d.w.z. op technologie gebaseerde) middelen. Dit omvat met name het verzamelen (d.w.z. verkrijgen), vastleggen, ordenen, rangschikken, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens, alsmede het wijzigen van een doelstelling of doel waarop een gegevensverwerking oorspronkelijk was gebaseerd.
 • "Verantwoordelijke voor de verwerking" (art. 4 lid 7 GDPR): de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • "Derde" (art. 4 lid 10 GDPR): elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, met uitzondering van de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken; hieronder vallen ook andere met de groep verbonden rechtspersonen.
 • "Verwerker" (art. 4 lid 8 GDPR) is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt, met name volgens de instructies van de verantwoordelijke voor de verwerking (bv. IT-dienstverlener). In termen van gegevensbeschermingsrecht is een verwerker met name geen derde.
 • "Toestemming" (art. 4 lid 11 GDPR) van de betrokkene betekent elke wilsuiting die voor het specifieke geval vrijwillig, op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig wordt gegeven in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2) Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De beheerder van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 7 GDPR zijn wij:
 
OneFit Unlimited B.V.
Apollolaan 151
1077 AR, Amsterdam
Link naar ons contactformulier: https://help.one.fit/hc/en-us/requests/new
Voor meer informatie over ons bedrijf verwijzen wij u naar de contactgegevens op onze website.

3) Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming binnen ons bedrijf staat onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming te allen tijde tot uw beschikking. Zijn contactgegevens zijn: info@one.fit

4) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Volgens de wet is elke verwerking van persoonsgegevens in beginsel verboden en alleen toegestaan indien de gegevensverwerking onder een van de volgende rechtvaardigingsgronden valt:

 • Art. 6 lid 1 sub a GDPR ("toestemming"): Indien de betrokkene vrijwillig, op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig door een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling heeft aangegeven dat hij instemt met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Art. 6 lid 1 sub b GDPR: Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
 • Art. 6 lid 1 sub c GDPR: Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen (bijv. een wettelijke verplichting om een administratie bij te houden);
 • Art. 6 lid 1 sub d GDPR: Als de verwerking noodzakelijk is om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • Art. 6 lid 1 sub e GDPR: indien de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen; of
 • Art. 6 lid 1 sub f GDPR ("Legitieme belangen"): Als de verwerking noodzakelijk is om legitieme (met name juridische of economische) belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij de tegenstrijdige belangen of rechten van de betrokkene zwaarder wegen (met name als de betrokkene minderjarig is).
Voor de door ons uitgevoerde verwerkingen geven wij hieronder telkens de toepasselijke rechtsgrondslag aan. Een verwerking kan ook op meerdere rechtsgrondslagen gebaseerd zijn.

5) Gegevensverwijdering en bewaartermijn

Voor de door ons uitgevoerde verwerkingen geven wij hieronder telkens aan hoe lang de gegevens door ons worden opgeslagen en wanneer ze worden gewist of afgeschermd. Tenzij hieronder uitdrukkelijk een bewaartermijn is aangegeven, worden uw persoonsgegevens gewist of geblokkeerd zodra het doel of de rechtsgrond voor de opslag niet meer van toepassing is. In principe worden uw gegevens alleen opgeslagen op onze servers in Nederland, onder voorbehoud van een eventuele overdracht overeenkomstig de voorschriften in A. 7) en A. 8).

De opslag kan echter na de vastgestelde termijn plaatsvinden in het geval van een (dreigend) juridisch geschil met u of andere juridische procedures, of indien opslag vereist is door wettelijke voorschriften waaraan wij als verantwoordelijke partij zijn onderworpen. Als de door de wettelijke voorschriften voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of gewist, tenzij verdere opslag door ons noodzakelijk is en daarvoor een rechtsgrond bestaat.

6) Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden (bv. TSL-codering voor onze website), rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de bestaande risico's van een gegevensinbreuk (met inbegrip van de waarschijnlijkheid en de gevolgen ervan) voor de betrokkene. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Op verzoek verstrekken wij u graag nadere informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie sub A. 3)).

7) Samenwerking met de verwerkers

Zoals bij elke grotere onderneming maken wij gebruik van externe binnenlandse en buitenlandse dienstverleners om onze zakelijke transacties te verwerken (bijv. voor IT, logistiek, telecommunicatie, verkoop en marketing). Deze dienstverleners handelen uitsluitend in onze opdracht en zijn contractueel verplicht om de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven in overeenstemming met art. 28 GDPR.

Indien persoonsgegevens van u door ons worden doorgegeven aan onze dochterondernemingen of door onze dochterondernemingen aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden), gebeurt dit op basis van bestaande orderverwerkingsrelaties.

8) Voorwaarden voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen

In het kader van onze zakelijke relaties kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven of bekendgemaakt aan derden. Deze kunnen zich ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER), d.w.z. in derde landen, bevinden. Deze verwerking vindt uitsluitend plaats voor het nakomen van contractuele en zakelijke verplichtingen en om uw zakelijke relatie met ons te onderhouden. Wij zullen u op de desbetreffende punten informeren over de respectieve details van de overdracht.

Sommige derde landen zijn door de Europese Commissie door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten gecertificeerd als landen met een gegevensbescherming die vergelijkbaar is met de EER-norm (een lijst van deze landen en een kopie van de adequaatheidsbesluiten vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). In andere derde landen waaraan persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, is het echter mogelijk dat er bij gebrek aan wettelijke bepalingen geen consistent hoog niveau van gegevensbescherming bestaat. Indien dit het geval is, zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming adequaat wordt gewaarborgd. Dit is mogelijk via bindende bedrijfsvoorschriften, contractuele standaardclausules van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, zie sub A. 3).
 
9) Geen geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering)

Wij zijn niet van plan de van u verkregen persoonsgegevens te gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering).
 
10) Geen verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Wij stellen het sluiten van overeenkomsten met ons niet afhankelijk van het vooraf verstrekken van persoonsgegevens door u. Als klant bent u niet wettelijk of contractueel verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken; het kan echter voorkomen dat wij bepaalde diensten slechts in beperkte mate of helemaal niet kunnen leveren als u de benodigde gegevens niet verstrekt. Mocht dit bij uitzondering het geval zijn in het kader van de hieronder gepresenteerde producten die wij aanbieden, dan wordt u hierover apart geïnformeerd.
 
11) Wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verstrekken

Wij kunnen onder bepaalde omstandigheden onderworpen zijn aan een specifieke wettelijke of statutaire verplichting om rechtmatig verwerkte persoonsgegevens te verstrekken aan derden, in het bijzonder aan overheidsinstanties (art. 6 lid 1 sub c GDPR).

12) Uw rechten

U kunt uw rechten als betrokkene met betrekking tot uw verwerkte persoonsgegevens te allen tijde tegen ons doen gelden via de contactgegevens die aan het begin, zie A. 2) zijn vermeld. Als betrokkene heeft u het recht:

 • om informatie op te vragen over uw gegevens die door ons worden verwerkt overeenkomstig art. 15 GDPR. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
 • in overeenstemming met art. 16 GDPR, om onverwijld de correctie van onjuiste gegevens of de aanvulling van uw door ons opgeslagen gegevens te eisen;
 • overeenkomstig art. 17 GDPR, om de verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • overeenkomstig art. 18 GDPR, om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist of de verwerking onwettig is;
 • overeenkomstig art. 20 GDPR, om uw gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aan te vragen ("gegevensportabiliteit");
 • bezwaar maken tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 GDPR, mits de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub e of sub f GDPR. Dit is met name het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Tenzij het om een bezwaar tegen direct marketing gaat, vragen wij u bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar de redenen uiteen te zetten waarom wij uw gegevens niet zouden mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de zaak op zijn merites beoordelen en ofwel de gegevensverwerking staken of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten;
 • overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de GDPR, uw eenmaal gegeven toestemming (ook vóór de inwerkingtreding van de GDPR, d.w.z. vóór 25.5.2018) - d.w.z. uw vrijwillige wil, die op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig begrijpelijk is gemaakt door middel van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, dat u instemt met de verwerking van de betrokken persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden - te allen tijde ten opzichte van ons in te trekken, indien u deze toestemming hebt gegeven. Het gevolg hiervan is dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming voor de toekomst niet meer mogen voortzetten en
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens in ons bedrijf overeenkomstig art. 77 GDPR, zoals de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: [Bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming], [adres], e-mail: [e-mailadres].

13) Wijzigingen in de informatie over gegevensbescherming

In het kader van de verdere ontwikkeling van het gegevensbeschermingsrecht en technologische of organisatorische veranderingen wordt onze gegevensbeschermingsinformatie regelmatig getoetst op de noodzaak tot aanpassing of aanvulling. Over wijzigingen wordt u in het bijzonder geïnformeerd op onze website onder ons Referral Programma.

B. Bezoek de OneFit for Business website

1) Uitleg van de functie

Informatie over ons bedrijf en de diensten die wij aanbieden kunt u met name vinden op [https://one.fit] samen met de bijbehorende pagina's (hierna gezamenlijk de "Websites" genoemd). Wanneer u onze Websites bezoekt, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

2) Verwerkte persoonsgegevens

Bij gebruik van het contactformulier worden de via dit formulier verzonden gegevens verwerkt, bijv.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • tijdstip van verzending

a. Nieuwsbrief

Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij het abonnement op onze nieuwsbrief aan om u op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen en nieuws, alsmede evenementen op het gebied van bedrijfssport en HR-onderwerpen.

Als u zich op onze nieuwsbrief abonneert, maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u onze nieuwsbrief alleen per e-mail toesturen als u eerder uitdrukkelijk per e-mail hebt bevestigd dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij sturen u een e-mail waarin wij u vragen te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link te klikken. Het aanmelden voor onze nieuwsbrief is mogelijk onafhankelijk van de inschrijving voor ons aanbod.
 
De volgende "nieuwsbriefgegevens" worden door ons verzameld, opgeslagen en verwerkt:

 • het e-mailadres
 • de datum en het tijdstip van registratie en bevestiging

Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken. U hoeft dit alleen maar schriftelijk (e-mail, brief) aan OneFit, Apollolaan 151, 1077 AR, Amsterdam, functionaris voor gegevensbescherming: info@one.fit.
 
De basis voor de verwerking is uw toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a GDPR.
 
Wij gebruiken Hubspot en Airship om onze nieuwsbrief te versturen.

 1. HubSpot

HubSpot is een CRM-aanbieder uit de VS met een vestiging in Duitsland, HubSpot Germany GmbH, Koppenstrasse 93, 10243 Berlijn. Wij gebruiken HubSpot voor onze marketing, leadgeneratie en klantenservice. Dit omvat e-mailmarketing, waarmee de verzending van nieuwsbrieven en geautomatiseerde mailings wordt beheerd, publicatie en rapportage van sociale media, contactbeheer zoals gebruikerssegmentatie en CRM, landingspagina's en contactformulieren. HubSpot gebruikt hiervoor cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat en die een analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk maken. HubSpot analyseert de verzamelde informatie (bijv. IP-adres, geografische locatie, type browser, duur van het bezoek en bekeken pagina's) namens ons, zodat we rapporten kunnen maken over het bezoek en de bezochte pagina's. De door HubSpot verzamelde informatie en de inhoud van onze website wordt opgeslagen op servers van dienstverleners van HubSpot. Voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a GDPR, is de verwerking op deze website voor het doel van website-analyse. Aangezien HubSpot in hebben hun hoofdkantoor buiten Europa en een overdracht van persoonsgegevens naar de VS plaatsvindt, zijn verdere beschermingsmechanismen nodig om het niveau van gegevensbescherming van de GDPR te waarborgen. Om dit te waarborgen, zijn we met de aanbieder standaardclausules voor gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met art. 46 lid 2 sub c GDPR. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele uitbreiding niet kan worden gewaarborgd, trachten wij van de ontvanger in de VS aanvullende regelingen en toezeggingen te verkrijgen. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. U kunt permanent bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door HubSpot en het plaatsen van cookies door het opslaan van cookies dienovereenkomstig te verhinderen via uw browserinstellingen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met effect voor de toekomst. Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Hubspot vindt u in het privacybeleid op https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

 1. Airship

Airship is een zogenaamd "customer engagement platform" van de provider Urban Airship Group, Inc (1225 W Burnside St #401, Portland, OR 97209, hierna: "Airship").  De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden doorgegeven aan Airship en daar opgeslagen. Daarnaast maakt Airship uitgebreide analyses over hoe onze nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt. Deze analyses zijn groepsgebonden en worden door ons niet gebruikt voor individuele evaluatie. In elk via Airship verzonden e-mailbericht is een "Unsubscribe" link opgenomen, zodat u zich te allen tijde kunt afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt ook aangeven dat u instemt met het ontvangen van onze nieuwsbrief door een bericht te sturen naar bovenstaande contactgegevens. Airship kan ook gebruik maken van Google Analytics en Google Analytics Demographics and Interest Reporting, evenals andere soortgelijke aanbieders, om informatie te verzamelen over het gedrag van gebruikers, zodat wij de inhoud van de website dienovereenkomstig kunnen ontwikkelen. Meer informatie over Google Analytics vindt u op www.google.com/policies/privacy/partners/. U kunt zich afmelden voor het verzamelen en verwerken door Google van gegevens die door uw gebruik van onze diensten worden gegenereerd door op de volgende link te klikken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. U kunt zich ook afmelden voor de analysepartners van Airship door uw voorkeuren in te stellen of te wijzigen via de link "Cookie-instellingen" onderaan de subpagina die u bezoekt. Voor meer informatie over het privacybeleid van Airship kunt u terecht op https://www.airship.com/legal/privacy.

b. CRM systemen

Wij gebruiken de systemen HubSpot en Pipedrive voor klantenrelatiebeheer (CRM) op onze website.

 1. HubSpot

HubSpot is een CRM-aanbieder uit de VS met een vestiging in Duitsland, HubSpot Germany GmbH, Koppenstrasse 93, 10243 Berlijn. Wij gebruiken HubSpot voor onze marketing, leadgeneratie en klantenservice. Dit omvat e-mailmarketing, waarmee de verzending van nieuwsbrieven en geautomatiseerde mailings wordt beheerd, publicatie en rapportage van sociale media, contactbeheer zoals gebruikerssegmentatie en CRM, landingspagina's en contactformulieren. HubSpot gebruikt hiervoor cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat en die een analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk maken. HubSpot analyseert de verzamelde informatie (bijv. IP-adres, geografische locatie, type browser, duur van het bezoek en bekeken pagina's) namens ons, zodat we rapporten kunnen maken over het bezoek en de bezochte pagina's. De door HubSpot verzamelde informatie en de inhoud van onze website wordt opgeslagen op servers van dienstverleners van HubSpot. Voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a GDPR, is de verwerking op deze website voor het doel van website-analyse. Aangezien HubSpot in hebben hun hoofdkantoor buiten Europa en een overdracht van persoonsgegevens naar de VS plaatsvindt, zijn verdere beschermingsmechanismen nodig om het niveau van gegevensbescherming van de GDPR te waarborgen. Om dit te waarborgen, zijn we met de aanbieder standaardclausules voor gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met art. 46 lid 2 sub c GDPR. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele uitbreiding niet kan worden gewaarborgd, trachten wij van de ontvanger in de VS aanvullende regelingen en toezeggingen te verkrijgen. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. U kunt permanent bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door HubSpot en het plaatsen van cookies door het opslaan van cookies dienovereenkomstig te verhinderen via uw browserinstellingen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met effect voor de toekomst. Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Hubspot vindt u in het privacybeleid op https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

 1. Pipedrive

Pipedrive is een CRM-aanbieder uit de VS met een filiaal in Duitsland, Pipedrive Germany GmbH, Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlijn, Duitsland. Aangezien Pipedrive zijn hoofdkantoor buiten Europa heeft en er een overdracht van persoonsgegevens naar de VS plaatsvindt, zijn er verdere beschermingsmechanismen nodig om het gegevensbeschermingsniveau van de GDPR te waarborgen. Om dit te waarborgen zijn wij met de provider standaard clausules inzake gegevensbescherming overeengekomen overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c GDPR. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele uitbreiding niet kan worden gewaarborgd, trachten wij van de ontvanger in de VS aanvullende regelingen en toezeggingen te verkrijgen. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. U kunt permanent bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door Pipedrive en het plaatsen van cookies door het opslaan van cookies dienovereenkomstig te verhinderen via uw browserinstellingen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met werking voor de toekomst. Meer informatie over de door het gebruik van Pipedrive verwerkte gegevens vindt u in het privacybeleid op https://www.pipedrive.com/en/privacy.

3) Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Wij verwerken de hierboven gespecificeerde persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR, de andere relevante regelgeving inzake gegevensbescherming en alleen voor zover noodzakelijk. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f GDPR, vertegenwoordigen de bovengenoemde doeleinden ook onze legitieme belangen.
 
Contactformuliergegevens worden verwerkt voor het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub b GDPR).
 
Nieuwsbriefgegevens worden verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub a GDPR). Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw inschrijving een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Het doel van deze procedure is om uw inschrijving te kunnen bewijzen en, indien nodig, een eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen. U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt de herroeping kenbaar maken door op de link te klikken die in elke nieuwsbrief e-mail staat.

4) Duur van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden te bereiken; hiervoor gelden de in het kader van de verwerkingsdoeleinden vermelde rechtsgrondslagen. Met betrekking tot het gebruik en de opslagduur van cookies wordt verwezen naar punt A. 5).

Door ons gebruikte derden slaan uw gegevens op hun systeem op zolang dat nodig is in verband met de dienstverlening voor ons in overeenstemming met de respectieve opdracht.

Voor meer details over de opslagperiode, zie A. 5).

5) Doorgifte van persoonsgegevens aan derden; motivering

De volgende categorieën ontvangers, die gewoonlijk orderverwerkers zijn (zie A. 7), kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens:

 • Dienstverleners voor de werking van onze website en de verwerking van gegevens die door de systemen worden opgeslagen of doorgegeven (bijvoorbeeld voor datacenterdiensten, verwerking van betalingen, IT-beveiliging). De rechtsgrondslag voor de doorgifte is dan art. 6 lid 1 sub b of sub f GDPR, voor zover dit geen orderverwerkers zijn;
 • Overheidsinstanties/autoriteiten, voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting. De rechtsgrondslag voor de doorgifte is dan art. 6 lid 1 sub c GDPR;
 • Personen die zijn ingeschakeld voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld accountants, banken, verzekeringsmaatschappijen, juridisch adviseurs, toezichthoudende autoriteiten, partijen die betrokken zijn bij bedrijfsovernames of de oprichting van joint ventures). De rechtsgrondslag voor de verstrekking is dan art. 6 lid 1 sub b of sub f GDPR.

Voor de garanties van een passend niveau van gegevensbescherming in geval van doorgifte van gegevens naar derde landen, zie A.8).
Bovendien delen wij uw persoonsgegevens alleen met derden als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a GDPR.

6) Gebruik van cookies, plugins en andere diensten op onze website
 
a. Cookies
Wij gebruiken cookies op onze websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en op uw harde schijf worden opgeslagen door middel van een karakteristieke tekenreeks, en waardoor bepaalde informatie stroomt naar de entiteit die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer en kunnen dus geen schade veroorzaken. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender, dus aangenamer voor u te maken.
Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken het gebruikte apparaat te herkennen. In sommige gevallen bevatten cookies echter alleen informatie over bepaalde instellingen die niet aan een specifieke persoon kunnen worden gerelateerd. Cookies kunnen een gebruiker echter niet rechtstreeks identificeren.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies, die na de individuele sessie worden opgeslagen. Met betrekking tot hun functie wordt een onderscheid gemaakt tussen cookies:

 • Technische cookies: deze zijn verplicht om op de website te kunnen navigeren, de basisfuncties te kunnen gebruiken en de veiligheid van de website te garanderen; zij verzamelen geen informatie over u voor marketingdoeleinden en slaan niet op welke webpagina's u hebt bezocht;
 • Performance cookies: deze verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina's u bezoekt en bijvoorbeeld of er fouten optreden tijdens het gebruik van de website; ze verzamelen geen informatie die u zou kunnen identificeren - alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om onze website te verbeteren en na te gaan wat onze gebruikers interesseert;
 • Advertising cookies, targeting cookies: deze worden gebruikt om de websitegebruiker op maat gemaakte reclame op de website of aanbiedingen van derden aan te bieden en om de effectiviteit van deze aanbiedingen te meten; advertising en targeting cookies worden maximaal 13 maanden bewaard;
 • Sharing cookies: deze worden gebruikt om de interactiviteit van onze website met andere diensten (bijvoorbeeld sociale netwerken) te verbeteren; sharing cookies worden maximaal 13 maanden bewaard.

Elk gebruik van cookies dat niet absoluut technisch noodzakelijk is, vormt een gegevensverwerking die alleen is toegestaan met uw uitdrukkelijke en actieve toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a GDPR. Dit geldt met name voor het gebruik van reclame, targeting of sharing cookies. Bovendien delen wij uw via cookies verwerkte persoonsgegevens alleen met derden als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven op grond van art. 6 lid 1 sub a GDPR.
 
b. Gebruikte cookies
De volgende cookies kunnen door onze reclamepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te stellen en u relevante reclame op andere websites te tonen. Ze slaan niet direct persoonlijke gegevens op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, ontvangt u minder gepersonaliseerde reclame.

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
c. Social media plugins
Wij gebruiken geen social media plugins op onze websites. Als onze websites pictogrammen van social media providers bevatten (bijv. [naam van social media providers met pictogrammen op de website van het bedrijf]), gebruiken wij deze alleen om passief te linken naar de pagina's van de respectieve providers.
 
Laatst bijgewerkt: 20 januari 2023