Algemene voorwaarden voor het Referral Programma ("AV")

OneFit Unlimited B.V., Apollolaan 151, 1077 AR, Amsterdam of haar respectievelijke dochterondernemingen, licentiehouders of filialen ("OneFit") stelt Deelnemers in staat om de diensten van OneFit te verwijzen naar bedrijven en om Sportvouchers te kopen en te verzamelen ("Referral Programma").
 
Deze AV gelden voor alle deelnemers die het OneFit Referral Programma willen gebruiken. Door deel te nemen aan het Referral Programma stemt de deelnemer ermee in het Referral Programma te gebruiken in overeenstemming met deze bepalingen en stemt ermee in wettelijk gebonden te zijn aan deze AV.
 
1. Voorwaarden voor deelname
 
1.1 Een Sportvoucher wordt alleen toegekend voor de gekwalificeerde aanbeveling van een Deelnemer, gedurende de periode van het Referral Programma.
 
1.2 Deelnemer is een (i) natuurlijk persoon, (ii) die zijn woonplaats in Nederland heeft en (iii) ten minste achttien (18) jaar oud is.
 
1.3 Er is sprake van een Gekwalificeerde Aanbeveling indien de Deelnemer de per e-mail ontvangen referral code doorgeeft aan (i) een Beslisser binnen een Bedrijf en (ii) het Bedrijf binnen zes (6) maanden na doorgifte van de referral code een samenwerkingsovereenkomst aangaat met OneFit onder vermelding van de referral code van de OneFit website.
 
1.4 Een Beslisser of een persoon met een vergelijkbaar relevante functie binnen de afdeling, is een persoon binnen een bedrijf die verantwoordelijk is of anderszins wettelijk bevoegd is om het bedrijf te vertegenwoordigen voor de inkoop van bedrijfsvoordelen of employee benefit programma's binnen het bedrijf.
 
1.5 De Beslisser en de Deelnemer kunnen niet dezelfde persoon zijn.
 
1.6 Een Vennootschap in de zin van deze AV is (i) een rechtspersoon, (ii) eenmanszaak, (iii) vennootschap onder firma (iv) die haar statutaire zetel in Nederland heeft en (v) die ten minste vijf (5) werknemers in dienst heeft. Natuurlijke personen vallen niet onder de definitie van een Vennootschap.
 
2. Verwijzingsproces
 
2.1 De deelnemer vraagt een individuele referral code aan via een online formulier om deze door te geven aan bedrijven. Het online formulier bevat vier (4) velden die moeten worden ingevuld om de referral code te ontvangen:

  • Voornaam van de deelnemer
  • Achternaam van de deelnemer
  • Telefoonnummer van de deelnemer
  • E-mailadres van de deelnemer
2.2 Indien de Deelnemer alle informatie heeft verstrekt die nodig is om de referral code te verkrijgen, ontvangt de Deelnemer de referral code per e-mail.
 
2.3 OneFit houdt per Deelnemer een lijst bij van door een Deelnemer aangevraagde referral codes, die wordt gebruikt om te controleren of het aanbevolen Bedrijf een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten binnen de termijn voor de Gekwalificeerde Aanbeveling.
 
2.4 Bedrijven die een gekwalificeerde aanbeveling hebben ontvangen van een Deelnemer registreren zich op de OneFit website binnen 6 maanden na verzending van de referral code per e-mail om een betaalde samenwerkingsovereenkomst met OneFit aan te gaan. Hiervoor selecteert het bedrijf op de OneFit website het bedrag waarin het OneFit lidmaatschap voor werknemers gesponsord moet worden.
 
2.6 Nadat het Bedrijf een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met OneFit door het invoeren van de referral code op de website van OneFit, neemt OneFit binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst contact op met de Deelnemer zodat deze zich kan inschrijven voor de Sportvoucher.
 
3. Sportvouchers
 
3.1 De Deelnemer kan de Sportvoucher gebruiken om een gratis OneFit Regluar membership van drie maanden te krijgen na een succesvolle Gekwalificeerde Aanbeveling.
 
3.2 In het bijzondere geval dat het Bedrijf besluit de volledige contributie van een Regular membership te betalen, kan de Deelnemer de Sportvoucher gebruiken om een gratis OneFit Pro membership van drie maanden te krijgen, in plaats van een gratis Regular membership van drie maanden.
 
3.3 De Sportvoucher kan alleen worden gebruikt voor sportaanbiedingen op het OneFit platform gedurende de periode van het betreffende gratis membership.
 
3.4 De Sportvoucher kan niet worden ingewisseld voor geld of andere privileges, zoals (maar niet beperkt tot) cadeaubonnen en kan niet worden overgedragen aan andere personen.
 
3.5 Een Sportvoucher kan niet worden gecombineerd met een andere vouchercode.
 
3.6 Een Sportvoucher kan alleen worden ingewisseld voor nieuwe Gekwalificeerde Aanbevelingen en niet voor eerdere (vóór het sluiten van deze AV) verwijzingen.
 
3.7 Sportvouchers zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en vormen geen indicatie van beschikbaarheid.
 
3.8 Indien de Sportvoucher wordt geannuleerd of niet wordt gebruikt, heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van de waarde van de Sportvoucher of een herplaatsing van de Sportvoucher.
 
3.9 De geactiveerde Sportvoucher is slechts gedurende een beperkte periode geldig.
 
3.10 De vervaldatum voor niet-vrijgegeven Sportvouchers wordt voor elke Sportvoucher afzonderlijk gespecificeerd. Als er geen periode is gespecificeerd, zijn niet-uitgegeven Sportvouchers onbeperkt geldig. OneFit behoudt zich echter het recht voor om Sportvouchers op een nader te bepalen tijdstip te laten vervallen door dit tijdig aan te kondigen via e-mail.
 
3.11 OneFit behoudt zich het recht voor om de Sportvoucher te allen tijde te wijzigen of ongeldig te maken. OneFit behoudt het recht om het aanbod in te trekken en/of te weigeren een Sportvoucher in te wisselen indien de totale waarde van de reeds ingewisselde Sportvouchers een bepaalde waarde of een beperkt aantal overschrijdt.
 
4. Beperkingen
 
4.1 Indien een Bedrijf eerder informatie van OneFit heeft ontvangen op een andere manier dan via de Deelnemer door middel van het Referral Programma en het Bedrijf gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met OneFit, dan is een Gekwalificeerde Aanbeveling in ieder geval uitgesloten. Voornoemde regeling is ook van toepassing indien het Bedrijf onder andere namen of onder een pseudoniem informatie van OneFit heeft ontvangen.
 
4.2 Het Referral Programma is uitsluitend van toepassing op bedrijven met een statutaire zetel in Nederland.
 
4.3 De deelnemer die niet volledig instemt met deze voorwaarden wordt uitgesloten van het  Referral Programma.
 
5. Termijn, Beëindiging
 
5.1 Deze AV worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
 
5.2 De Deelnemer en OneFit kunnen deze overeenkomst te allen tijde, zonder opzegging en zonder opgave van redenen schriftelijk, beëindigen. De beëindiging gaat in op de volgende dag na ontvangst van de kennisgeving aan de ander. De Sportvouchers die voor de effectieve beëindiging zijn ontvangen, maar niet geactiveerd, zijn beschikbaar voor de Deelnemer voor activering, zelfs na het einde van deze AV.
 
5.3 Vanaf het moment dat de beëindiging van kracht wordt, heeft de Deelnemer geen aanspraak meer op Sportvouchers die afkomstig zijn van een Gekwalificeerde Aanbeveling waarbij een samenwerkingsovereenkomst tussen het Bedrijf en OneFit is gesloten na het van kracht worden van de beëindiging.
 
6. Recht op uitsluiting van gebruik
 
OneFit behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts van deelnemers te sluiten en een passende betaling te eisen als de deelnemer het Referral Programma op een uitbuitende manier probeert te gebruiken, een van deze AV schendt, of wetten, regels of overheidsvereisten overtreedt.
 
7. Aansprakelijkheid
 
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is OneFit niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of overlijden, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verbonden met het Referral Programma.
 
8. Vrijwaring
 
Deelnemer gaat ermee akkoord OneFit te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims van derden, eisen, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven, inclusief honoraria van advocaten en kosten, voortvloeiend uit of in verband met een schending door Deelnemer van deze AV of een schending door Deelnemer van de toepasselijke wetgeving.
 
9. Diverse
 
9.1 OneFit behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde en om welke reden dan ook te verwijderen, te vervangen, op te schorten of te wijzigen. OneFit zal de Deelnemer per e-mail informeren over wijzigingen van de AV. Indien de Deelnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan de Deelnemer de Overeenkomst beëindigen door OneFit binnen twee (2) weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging van de AV schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de Deelnemer echter blijft deelnemen aan het Referral Programma, worden alle wijzigingen in de AV geacht door de Deelnemer te zijn geaccepteerd na het verstrijken van de bovengenoemde periode van twee weken.
 
9.2 Wijzigingen van en aanvullingen op dit contract moeten schriftelijk geschieden. Dit geldt ook voor de wijziging van deze tekstbepaling.
 
9.3 Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig of in strijd met elkaar zijn, tast dit de geldigheid van de rest van de AV niet aan. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die het doel en de bedoeling van beide contractanten op het moment van het sluiten van de AV het meest benadert. Hetzelfde geldt voor onbedoelde lacunes.
 
9.4 Het Nederlandse recht is van toepassing.
 
9.5 De exclusieve plaats van jurisdictie voor geschillen die voortvloeien uit en verband houden met deze AV is Amsterdam, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hiertegen verzet.
 
Voor het laatst bijgewerkt op 20 januari 2023